czarnaaoffcaa

11 tekstów – auto­rem jest czar­naaof­fcaa.

czy ocze­kując od mężczyz­ny od­ro­biny zain­te­reso­wania, do­zy zaan­gażowa­nia, ciepła oraz szcze­rości.. czy ocze­kując miłości, ocze­kuje­my za wiele .? 

myśl
zebrała 6 fiszek • 2 czerwca 2011, 18:32

i w su­mie to chy­ba jest źle. nie ma Cię tu, nie dzwo­nisz, nie piszesz. chy­ba o mnie za­pom­niałeś. ale dopóki świeci słońce, będę się uśmie­chać i cze­kać na Ciebie. bo dzi­siaj słońce świeci dla mnie, i Ty też jes­teś mój . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 maja 2011, 13:04

w życiu nie ma czer­ni ani bieli. naszym życiem są różne od­cienie sza­rości współgrające z bar­wa­mi miłości oraz przy­jaźni .

;) 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 13 kwietnia 2011, 21:33

po­wie­działeś, że to ko­niec. ko­niec mo­jego szczęścia, grzesznych myśli, pięknych snów. każdy kto spy­tał o przyczynę łez, wie­dział, że to ko­niec. wszys­cy wiedzą.. tyl­ko ja nie mogę się po­godzić z myślą że nie jes­teś mój. wciąż mam tę głupią nadzieję, która nie poz­wa­la mi się od ciebie uwol­nić, która mówi, że zmienisz zda­nie. wciąż cze­kam na jed­ne­go smsa. wciąż Cię kocham. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 21 marca 2011, 20:21

pus­tka, którą otacza cisza jest naj­gor­szym mo­men­tem nasze­go życia. wte­dy kłótnia wy­daje cię luk­su­sem. a przy­jaz­ny gest nieosiągal­nym marzeniem..


nie pat­rz mi w oczy. dziś znaj­dziesz w nich obłęd oso­by za­gubionej wśród ludzi, których kocha .. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 19 lutego 2011, 17:48

po­kolo­rował jej życie barwą swo­jego uśmie­chu, na­dał mu od­cień swo­jego spoj­rze­nia, zacza­rował duszę szep­ta­nymi słowa­mi, do­tykiem roz­pa­lił ogień, które­go ciepła nig­dy wcześniej nie czuła. spra­wił że za­pom­niała się w sma­ku je­go ust, utonęła w je­go oczach.. a zos­ta­wił po so­bie je­dynie po­nure, zwykłe dni i ból, z którym nie mogła żyć, wspom­nienia były nar­ko­tykiem, po który sięgała każdej no­cy.. by przy­pom­nieć so­bie czym jest szczęście.. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 stycznia 2011, 21:42

mówi się, że kiedy coś się kończy, coś no­wego ma swój początek. lecz nie każdy ko­niec i nie każdy początek jest ta­ki sam. kiedy jest nam źle cze­kamy na ko­niec smut­ku, z [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 8 fiszek • 26 grudnia 2010, 15:04

jak ko­loro­wy jest świat, gdy pat­rzysz na niego przez pryz­mat przy­jaźni .

: ) 

myśl
zebrała 8 fiszek • 10 grudnia 2010, 21:48

i przychodzi ta­ki dzień, gdy przes­ta­jesz być op­ty­mistą, a wszys­tkie swo­je nadzieje cho­wasz do pu­dełka z na­pisem `za­pom­nij` .. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 7 grudnia 2010, 21:18

us­pra­wied­li­wiając swo­je wa­dy tym, że prze­cież nikt nie jest ideal­ny, ocze­kuje­my dos­ko­nałości od innych..

mo­je początki.. 

myśl
zebrała 19 fiszek • 30 czerwca 2010, 23:36
czarnaaoffcaa

muzyka płynąca słowem

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

czarnaaoffcaa

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność